مرور برچسب

دستورالعملهای مهم آموزشی

مراحل انجام کارورزی

بعد از زمان حذف و اضافه مراجعه به واحد انتشارات برای دریافت فرم مراجعه به استاد مربوطه جهت تایید کارورزی مراجعه به واحد آموزش جهت تایید کارورزی مراجعه به واحد مالی مراجعه به…
ادامه مطلب ...