ریاست مرکز

نام و نام خانوادگی : آرش خیرخواه 

تحصیلات : کارشناسی ارشد 

رشته : علوم تربیتی

سمت : سرپرست

تلفن تماس : 32222300 – 028

فکس : 32225100 – 028

نشانی : ابتدای بلوار معلم – مرکز علمی کاربردی خانه کارگر قزوین