به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند ملاقات حضوری با ریاست مرکز روزهای دوشنبه ساعت 11-8 وجمعه ساعت 14-10 می باشد وهمچنین سایر روزها با مراجعه به خانم اسدی و تعیین وقت قبلی ملاقات حضوری با ریاست امکان پذیر است.