برای حذف ترم می توانید طی مراحل زیر اقدام نمائید :

1 ـ درخواست حذف ترم (پودمان) برای ترمی(پودمانی) که در آن هستید را به صورت کتبی همراه با مستندات و ادله کافی به کارشناس رشته خود تحویل نمائید .

نکته : ترم یا پودمانی که حذف می گردد جزء سنوات تحصیلی محصوب می شود .

2 ـ در صورتی که سال ورود شما به دانشگاه 1390 و به بعد می باشد بایستی درخواست خود را در سامانه آموزشی سجاد نیز درج نمائید .

3 ـ طرح درخواست حذف ترم دانشجو در اولین جلسه شورای آموزشی مرکز و بررسی دلایل و مستندات آن .

4 ـ در صورت موافقت شورای آموزشی با درخواست دانشجو ، مراجعه به کارشناس رشته و ثبت حذف ترم در سامانه آموزشی .

نکته : شهریه های اخذ شده پس از حذف ترم عودت داده نمی شود و دانشجو موظف است قبل از درخواست کلیه بدهیهای خود را با مراجعه به دایره مالی  تسویه نماید .

آخرین بروزرسانی (دوشنبه, 27 آذر 1391 ساعت 06:09)