کاردانی و کارشناسی حقوق

مرکز علمی کاربردی خانه کارگر واحد قزوین

فرم برنامه ریزی گروه درسی

رشته : کاردانی حقوق ثبتی           سال و ترم ورود :931  ( ترم 4 ) نیمسال برنامه ریزی : ترم بهمن 95 – 94

ردیف

نام درس

نام مدرس : استاد خانم / آقای :

روز تشکیل

ساعت تشکیل

1

حقوق مدنی 4

توکلی فر

چهارشنبه

16 – 14

2

کلیات عقود معین وارث

توکلی فر

چهارشنبه

18 – 16

3

سیستم های حقوق جزای اختصاصی

توکلی فر

چهارشنبه

20 – 18

4

اجرای مفاد اسناد رسمی

برزگر

دوشنبه

18 – 14

5

کاربرد رایانه در دفاتر اسناد رسمی

قجر

پنج شنبه

17 – 14

6

کارورزی 2

غلامی

جمعه

14 – 12

7

متون فقه 2

چگینی

جمعه

10 – 8

8

اصول فقه 2

مومنی

جمعه

12 – 10

9

کارورزی 2


فرم برنامه ریزی گروه درسی

رشته :کاردانی حقوق ثبتی                سال و ترم ورود : 932  ( ترم 3 ) نیمسال برنامه ریزی : ترم بهمن 95 – 94

ردیف

نام درس

نام مدرس : استاد خانم / آقای :

روز تشکیل

ساعت تشکیل

1

حقوق مدنی 3

ثانی

چهارشنبه

16 – 12

2

حقوق جزای عمومی 2

خاتونی

پنج شنبه

16 – 12

3

حقوق ثبت اسناد

عسگری

دوشنبه

20 – 16

4

حقوق املاک مقدماتی

عسگری

چهارشنبه

20 – 16

5

کاربرد رایانه در دفاتر اسناد

قجر

دوشنبه

16 – 13

6

آیین دادرسی کیفری

خاتونی

پنج شنبه

20 – 16

7

تنظیم اسناد رسمی

غلامی

سه شنبه

20 – 16

8

کارورزی 1


فرم برنامه ریزی گروه درسی

رشته : کاردانی حقوق ثبتی         سال و ترم ورود :   941  ( ترم 2 )     گروه A نیمسال برنامه ریزی :  ترم بهمن 95 – 94

ردیف

نام درس

نام مدرس : استاد خانم / آقای :

روز تشکیل

ساعت تشکیل

1

حقوق مدنی 2

چگینی

جمعه

18 – 16

2

آیین دادرسی مدنی 2

توکلی فر

پنج شنبه

20 – 16

3

حقوق جزای عمومی 2

محبعلی

چهارشنبه

18 – 14

4

حقوق بین الملل عمومی 1

توکلی فر

پنج شنبه

14 – 12

5

حقوق بین الملل خصوصی 1

توکلی فر

پنج شنبه

16 – 14

6

حقوق تجارت 2

محبعلی

چهارشنبه

20 – 18

7

متون فقه 2

چگینی

جمعه

20 – 18

8

اصول فقه 2

مومنی

جمعه

16 – 14


فرم برنامه ریزی گروه درسی

رشته :  کاردانی حقوق ثبتی        سال و ترم ورود : 941  ( ترم 2 )     گروه B نیمسال برنامه ریزی :  ترم بهمن 95 – 94

ردیف

نام درس

نام مدرس : استاد خانم / آقای :

روز تشکیل

ساعت تشکیل

1

حقوق مدنی 2

چگینی

جمعه

16 – 14

2

آیین دادرسی مدنی 2

خاتونی

چهار شنبه

20 – 16

3

حقوق جزای عمومی 2

صبوری راد

دو شنبه

20 – 16

4

حقوق بین الملل عمومی 1

اسدی

جمعه

10 – 8

5

حقوق بین الملل خصوصی 1

اسدی

جمعه

12 – 10

6

حقوق تجارت 2

خاتونی

چهارشنبه

16 – 14

7

متون فقه 2

مومنی

جمعه

20 – 18

8

اصول فقه 2

مومنی

جمعه

18 – 16


فرم برنامه ریزی گروه درسی

رشته : کارشناسی حقوق ثبتی             سال و ترم ورود :  931  ( ترم 4 ) نیمسال برنامه ریزی :   ترم بهمن 95 – 94

ردیف

نام درس

نام مدرس : استاد خانم / آقای :

روز تشکیل

ساعت تشکیل

1

حقوق مدنی 8

محمدزاده

پنج شنبه

19 – 14

2

حقوق ثبت اسناد 2

غلامی

چهار شنبه

20 – 16

3

حقوق تجارت 4

ثانی

سه شنبه

16 – 12

4

اجرای احکام مدنی

مهدی پور

چهار شنبه

16 – 12

5

کارورزی 2

غلامی

پنج شنبه

14 – 12


فرم برنامه ریزی گروه درسی

رشته : کارشناسی حقوق ثبتی              سال و ترم ورود : 932  ( ترم 3 ) نیمسال برنامه ریزی : ترم بهمن 95 – 94

ردیف

نام درس

نام مدرس : استاد خانم / آقای :

روز تشکیل

ساعت تشکیل

1

حقوق مدنی 7

توسلی

چهار شنبه

19 – 14

2

آیین دادرسی کیفری

بشیر پور

جمعه

19 – 16

3

حقوق تجارت 4

ثانی

سه شنبه

20 – 16

4

حقوق املاک پیشرفته

بشیر پور

جمعه

16 – 12

5

آیین دادرسی مدنی 3

توسلی

سه شنبه

16 – 12

6

اجرای احکام مدنی

توسلی

جمعه

12 – 8

7

اسناد رسمی با حق استرداد

بشیر پور

پنج شنبه

20 – 14

8

کارورزی 1


فرم برنامه ریزی گروه درسی

رشته : کارشناسی حقوق ثبتی          سال و ترم ورود : 941  ( ترم 2 )     گروه A نیمسال برنامه ریزی : ترم بهمن 95 – 94

ردیف

نام درس

نام مدرس : استاد خانم / آقای :

روز تشکیل

ساعت تشکیل

1

جزای اختصاصی 2

جلالی

دوشنبه

18 – 15

2

آیین دادرسی کیفری

محبعلی

چعار شنبه

20 – 16

3

حقوق مدنی 6

میرسعید قاضی

پنج شنبه

18 – 13

4

قواعد فقه مدنی

محمدزاده

دوشنبه

20 – 18

5

اصول فقه

محمدزاده

جمعه

14 – 12

6

آیین دادرسی مدنی 3

محمدزاده

جمعه

12 – 8

7

مدیریت کسب و کار و بهره وری

رشوند

پنج شنبه

20 – 18


فرم برنامه ریزی گروه درسی

رشته : کارشناسی حقوق ثبتی       سال و ترم ورود : 941  ( ترم 2 )     گروه B نیمسال برنامه ریزی : ترم بهمن 95 – 94

ردیف

نام درس

نام مدرس : استاد خانم / آقای :

روز تشکیل

ساعت تشکیل

1

جزای اختصاصی 2

محبعلی

دوشنبه

20 – 16

2

آیین دادرسی کیفری

محبعلی

چهارشنبه

16 – 12

3

حقوق مدنی 6

توسلی

جمعه

19 – 14

4

قواعد فقه مدنی

چگینی

جمعه

12 – 10

5

اصول فقه

چگینی

جمعه

14 – 12

6

آیین دادرسی مدنی 3

ابراهمی نسب

چهارشنبه

20 – 16

7

مدیریت کسب و کار و بهره وری

رشوند

چهارشنبه

20 – 18

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.