لیست مدارک صادره در خرداد ماه 1400

گواهی موقت
1 کمال علیزاده ایمنی و بهداشت کاردانی 1397 1400/02/29
2 رضا اسکندری ایمنی و بهداشت کاردانی 1397 1400/02/29
3 محمدعلی نصیری دشتابی HSE کارشناسی 1397 1400/02/29
4 محدثه بابایی ایمنی و بهداشت کاردانی 1397 1400/02/29
5 منوچهر عابدینی مقانکی ماشین افزار کارشناسی 1391 1400/02/29
6 مرتضی افشاری مشاوره حقوق کاردانی 1397 1400/02/29
7 احمد متین ایمنی و بهداشت کاردانی 1397 1400/02/29
8 سید کاظم موسوی ایمنی و بهداشت کاردانی 1397 1400/02/29
9 علی نوری ایمنی کار کاردانی 1396 1400/02/29
10 امیررضا آجورلو حسابداری کاردانی 1396 1400/02/29
11 مهرشاد هاشمی جیرنده حسابداری کاردانی 1397 1400/02/29

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.