اطلاعیه مجوز رشته های جدید

اطلاعیه مجوز رشته های جدید

به حول وقوه الهی وبا تلاشهاوپیگیری های
بی وقفه ومستمرنماینده محترم ارگان وسرپرست وکارکنان صدیق مرکزومساعدت وهمکاری واحداستانی،به اطلاع می رساندکه رشته های زیر برای نیمسال دوم۴۰۱_۴۰۰( بهمن۱۴۰۰) به مجموعه رشته ای موجود وقبلی مرکزآموزش علمی کاربردی خانه کارگرالوند اضافه گردیده است واین مرکز آمادگی پذیرش وجذب دانشجودرآن رشته هارادارد.
ازاساتید عزیز تقاضادارددر اطلاع رسانی آن ،این مرکز را یاری نمایند.

کارشناسی حسابداری
کارشناسی فناوری
کاردانی حقوق ثبتی

مرکزآموزش علمی کاربردی
خانه کارگرقزوین- الوند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.